Breaking News
Home / 2020 / February

Monthly Archives: February 2020

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการแล้วข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม มีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ และนายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ

Read More

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คลิกที่นี่

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

Read More