Breaking News
Home / 2020 / January / 02

Daily Archives: Thursday, 2 January 2020

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๔๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๔๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป    คลิกที่นี่

Read More

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธี ณ บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read More

พิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถราจารย์ กว่า ๘๔ รูป จากทั่วประเทศ ร่วมพิธี “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ร่วมในพิธี ณ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Read More