Breaking News
Home / 2019 / October / 07

Daily Archives: Monday, 7 October 2019

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนรณรงค์ วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

งานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบรอบ ๑๗ ปี

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบรอบ ๑๗ ปี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ภายใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอายุกาลดำเนินภารกิจ ครบรอบปีที่ …

Read More