Breaking News
Home / 2019 / October

Monthly Archives: October 2019

โครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข่าวต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษานั้น …

Read More

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ โดยมี...คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่ ในรัชกาลที่ ๑๐ เข้าร่วมประชุม และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุมพร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More

กฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

กฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง เมื่อ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีมติให้ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดหนองคายร่วมพิธี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

Read More

เผยแพร่กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน   คลิ๊กที่นี่

Read More