Breaking News
Home / 2019 / June

Monthly Archives: June 2019

พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ และงวดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๙ วัด (ทั้งนี้ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ วัด ประกอบด้วย วัดศรีวังมน จังหวัดขอนแก่น และวัดยางคู่ จังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากสมเด็จพระสังฆราชเป็นกรณีพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัดที่เข้ารับประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๗ วัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน …

Read More

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ  

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง TOR

Read More