Breaking News
Home / 2019 / May / 22

Daily Archives: Wednesday, 22 May 2019

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลี สามารถอ่านออกเขียนได้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ และถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้นขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน จากนั้น ช่วงบ่าย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยายให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม …

Read More

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมแทน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ได้จาก http://mahathera.onab.go.th กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Read More

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

Read More