Breaking News
Home / 2019 / May / 17

Daily Archives: Friday, 17 May 2019

Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพุทธมณฑล ทำความสะอาดคูคลองรอบพุทธมณฑล เป็นต้น กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว  

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบรูปรายการ เอกสารเพิ่มเติม 1. รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร 2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.253 ก.ค. 62 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 4. รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก. 146 กย 53  4.1 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ก.26 5. งานสถาปัตยกรรม ก.147 และ ก.148 กย 53 6. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล เอกสารเลขที่ ข.353 ส.ค.55 7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก 8-9. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอกสารเลขที่ ก.139 กย 53 และ ก.154 กย 53 …

Read More

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในพิธีมีคณะประมุขสงฆ์ คณะสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เข้าร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ร่วมพิธี ณ ลานพิธีหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม นำคณะประมุขสงฆ์ …

Read More