Breaking News
Home / 2019 / May / 07

Daily Archives: Tuesday, 7 May 2019

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ — ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ รวมจำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท …

Read More

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสำคัญทั่วประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เเละให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นเลขานุการ ************************ ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.ร้อยเอ็ด

Read More