Breaking News
Home / 2019 / February / 26

Daily Archives: Tuesday, 26 February 2019

การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. เนื่องใน การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Read More