Breaking News
Home / 2019 / February / 07

Daily Archives: Thursday, 7 February 2019

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มุกดาหาร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา บอกเล่าความเป็นมาประวัติของวัดและโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร่วม ๑๑๒ ปี โดยภายในงานมีการจัดแสดงสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนวัฒนธรรม ๘ เผ่ามุกดาหาร การฟ้อนรำภูไท การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว”เมือง ๓ ธรรม”(ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู  

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๘ คน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นความเหมาะสมและบริบทในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ …

Read More