Breaking News
Home / 2019 / February

Monthly Archives: February 2019

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คลิกที่นี่

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

Read More

การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. เนื่องใน การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑ (ธรรมยุต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม โดยการนี้นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชน ร่วมรับเสด็จ และร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ ชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Read More