Breaking News
Home / 2019 / January / 17

Daily Archives: Thursday, 17 January 2019

พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีกำหนดจัดทดสอบการศึกษาระดับชาติพระพุทธศาสนา(B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปัจจุบัน การสอบ B – NET นั้นมีความสำคัญกับโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิด ของนักเรียน โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

Read More