Breaking News
Home / 2019 / January / 14

Daily Archives: Monday, 14 January 2019

(ภาษาไทย) พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

พิธีปิดการแข่งขันทักษะ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบโล่รางวัลแก่สามเณรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่าง ๆ จำนวน ๑๕๓ รูป ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ กลุ่ม มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน …

Read More

สมเด็จพระวันรัต เปิดการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์พอสังเขป ดังนี้ การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๑๔ กลุ่ม ทั่วประเทศ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม …

Read More

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมต่อต้านการทุจริต

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศปท.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต พร้อมด้วยนางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทัศนศึกษาดูงานเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงสภาพและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

Read More