Breaking News
Home / 2018 / December / 06

Daily Archives: Thursday, 6 December 2018

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกล่าวถวายรายงานแด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เนื่องในการจัดการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ศากยะ) เป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ …

Read More