Breaking News
Home / 2018 / October (page 18)

Monthly Archives: October 2018

เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

  ลำดับ ชื่อไฟล์-วิทยากร ลิงค์  1 1.นางสาวรุ่งวิไล โคตรสาลี  คลิกที่นี่  2  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์  คลิกที่นี่  3  พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  คลิกที่นี่  4  ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ....  คลิกที่นี่  5  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์  คลิกที่นี่  6  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  คลิกที่นี่  7  ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน พศ.  คลิกที่นี่

Read More

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ลำดับ ชื่อ ไฟล์          1 ร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....        คลิกที่นี่         2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่        3 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)         คลิกที่นี่        4 ผลกระทบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่

Read More

ผอ.พศ.ปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๕๕ คน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน ๒ คน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน การอบรมภาควิชาการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

Read More