Breaking News
Home / 2018 / July / 23

Daily Archives: Monday, 23 July 2018

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

Read More

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๔ (รุ่นที่ ๗ – ๘ )

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๔ (รุ่นที่ ๗ – ๘ ) โดยมี นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงานณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ รับการพัฒนาสมรรถนะ ฝึกทักษะการบริหารการศึกษา วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมีอุดมการณ์ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมมีทั้งสิ้น ๑๐๒ รูป ใช้เวลาการอบรม ๗ วัน รวม …

Read More

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส คลิกที่นี่

Read More

ผอ.พศ.นำคณะผู้บริหาร พศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) กรมประชาสัมพันธ์

Read More