Breaking News
Home / 2018 / June / 01 (page 2)

Daily Archives: Friday, 1 June 2018

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจะต้องดำเนินการให้ครบทั้ง ๗ หมวด หมวด ๑ การนำองค์การ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ หมวด …

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พับพลาพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ ต่อมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงาน และพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เบิกตัวผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับของที่ระลึก จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า รับผ้าไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวคำถวายผ้าป่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ รับพิจารณาผ้าป่า …

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชทุกหมู่เหล่า และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาหางชาติ / ข่าว  

Read More

กิจกรรมเทศน์ ๔ ภาคและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน.ในกิจกรรมเทศน์ ๔ ภาค และบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา กิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการนำวัฒนธรรมประเพณีงานบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาของแต่ละภาคทั้ง๔ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประเพณีและพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่น

Read More