Breaking News
Home / ฟังธรรมกับ พศ. / ธรรมะในนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช / กรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจ

กรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจ

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจ
{mp3}DhammaWord-11/04{/mp3}

Download

Check Also

กตัญญุตาธรรม มโนกรรมที่สำคัญยิ่ง

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก