Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 726/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่