Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

่การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบ  คลิ๊กที่นีั

Check Also

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) คลิกที่นี่