Breaking News
Home / ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล  นายณรงค์ ทรงอารมณ์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔

ประวัติการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2527 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
พ.ศ.2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พ.ศ.2547 ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ.2560 ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)