Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 20)

บริการของสำนักพุทธ

ขั้นตอนการย้ายวัด

การย้ายวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้ 1. เจ้าอาวาส  เป็นผู้รายงานขอย้ายวัด ตามแบบ (ศถ. 5) ซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ไปยังเจ้าคณะตำบล และเจ้าคณะอำเภอ 2. เจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอ เห็นสมควรแล้วให้นำปรึกษานายอำเภอแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด 3. เมื่อเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว ให้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและเสนอและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค 4. เมื่อเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว  ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม 6. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศย้ายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.3 ท้ายกฎกระทรวง

อ่านต่อ

ขั้นตอนการรวมวัด

การรวมวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้ 1. เจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอ  เป็นผู้รายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. 4) ซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ต่อเจ้าคณะจังหวัด 2. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้ว ให้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะ 3. เมื่อเจ้าคณะภาค เห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม 5. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.2 ท้ายกฎกระทรวง

อ่านต่อ

การขออนุญาตตั้งวัด

การตั้งวัด เป็นกระบวนการเพื่อทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ การตั้งวัด โดยวัดที่ขอตั้งเพื่อให้เป็นวัดที่ถูกต้อง จะต้องผ่านการได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด แล้วจึงดำเนินการขออนุญาตตั้งวัด  โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับการขออนุญาตสร้างวัด ดังนี้ หลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งวัด ๑. เรื่องที่ดิน วัดต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ โดยไม่มีทางสาธารณะ หรือลำคลองกั้นกลาง และต้องไม่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่หลวงหวงห้าม ๒. กรณีเป็นที่ดินของเอกชน เจ้าของที่ดินจะต้องทำหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัด เมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดแล้ว ๓. หากเป็นที่ดินของทางราชการ จะต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด จนได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นๆ ก่อน ๔. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง …

อ่านต่อ

การขออนุญาติสร้างวัด

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว่า “วัดมีสองอย่าง (๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒)  สำนักสงฆ์ ...........” และมาตรา ๓๒  บัญญัติว่า “การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกวัด  และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ..............”  ดังนั้น  การจะสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเป็นวัดโดยสมบูรณ์  มีเขตวิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานเพื่อพระสงฆ์กระทำสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย  จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  หมวด ๑ การสร้างวัด หมวด ๒ การตั้งวัด และหมวด  ๖  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา …

อ่านต่อ