Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. (page 3)

สรุปผลการประชุม มส.

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้ ๑.๑ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย รวม ๓ รูป คือ ๑. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม๒. พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระอนุจร๓. พระครูไพบูลย์เจติยาภิรักษ์ วัดพระธาตุภูเข้า อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พระอนุจร ๑.๒ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๙ รูป ดังนี้ ๑. พระมหาไชยคุปย์ ชยวุฑฺโฒ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขาโณ น.ธ. เอก พธ.บ.) วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ๑.๒ พระโสภณวราภรณ์ (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ. ๗ พธ.บ. กศ.ม. Ph.D.) วัดวรนาถบรรพต ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์๑.๓ ขอยก พระเพชรบูรณคณาวสัย (สนิท เขมิโก น.ธ. เอก) วัดภูเขาดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกิตติมศักดิ์๑.๔ …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระวิสุทธิกิตติสาร วัดเจริญจิตร ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ๑.๒ พระธรรมโกศาจารย์ วัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร๑.๓ พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก น.ธ. เอก) วัดสุวรรณมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม๑.๔ พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ. ๙ พธ.บ. วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล๑.๕ พระสุทธิสมณวัตร น.ธ. เอก …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๗

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชพรหมาจารย์ วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์๑.๒ พระญาณวีรากร วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑.๓ พระครูสัทธาโสภิต วัดศรัทธาภิรม ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี๑.๔ พระครูไพโรจน์ชัยคุณ วัดท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหันคา๑.๕ พระครูกิตตสุวรรณวัฒน์ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง๑.๖ พระครูปลัด สมคิด สุจิตฺโต ประโยค ๑ - ๒ …

อ่านต่อ