Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. (page 2)

สรุปผลการประชุม มส.

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระสิริธรรมาจารย์ (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ. ๗ พธ.บ.) วัดพระธาตุคีรีเขต ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพังงา๑.๒ พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ (เฮียง จารุวณฺโณ น.ธ. เอก ป.บส. พธ.บ.) วัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี๑.๓ พระครูกาญจนประภัสสร วัดถ้ำมะเดื่อ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าคณะตำบลศรีมงคล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีมงคล๑.๔ พระครูปริยัติปัญญาธิคุณ วัดใต้ดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้ ๑.๑ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๑๖ แห่ง จำนวน ๑๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ คือ๑. พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร๒. พระวิสุทธิคณาภรณ์ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร๓. พระครูธรรมาธิการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร๔. พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี๕. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร๖. พระมงคลสุธี วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก๗. พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติาโณ ป.ธ. ๙ ศษ.บ. กศ.ม.) วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์๑.๒ พระมุนีอโนมคุณ วัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะเขตดุสิต ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต๑.๓ พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้ ๒.๑ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดอโศกมหาราชพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย รวม ๔ …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพสุเมธี วัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)๑.๒ พระครูสิริรัตนรักษ์ วัดป่าบ้านสังข์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย (ธรรมยุต)๑.๓ พระมหาโกศล พฺรหฺมปญฺโ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. ศษ.ม. วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ฝ่ายปกครอง๑.๔ พระครูสถาพรธีรกิตติ์ (กู้เกียรติ ตเมธี น.ธ. เอก พธ.บ. ปว.ค.) …

อ่านต่อ