Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. (page 15)

สรุปผลการประชุม มส.

ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๔

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง สุวีโร ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก) วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี๒. พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ. ๙) วัดกลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ๓. พระครูบวรสิริธรรม (ศรี ธมฺมวโร) วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลต้นธง๔. พระครูสุนทรธรรมโกศล (ดวงดี ธมฺมวโร) วัดพระสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระวิศาลโพธิสุนทร (อิ่ม เตชปุญฺโญ) วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓๑.๒ พระปัญญาวุฒิวิมล (สนิท สุวิชาโน ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก) วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสตูล ๑.๓ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ น.ธ.เอก พธ.บ.) วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง๑.๔ พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๔

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระปริยัติกิตติคุณ (มงคล ธมฺมรกฺโข) วัดมหัตตมังคลาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา๑.๒ พระกิตติสารสุธี (เทียบ อุทโย) วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)๑.๓ พระครูอุดมวิริยคุณ (ช่วง มหาวิริโย) วัดโคกสูง ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร๑.๔ พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ) วัดกาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธรรมยุต)๑.๕ พระครูสันติวิหารธรรม …

อ่านต่อ