Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. (page 10)

สรุปผลการประชุม มส.

ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระภิกษุและพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชเมธาจารย์ วัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา - เชียงราย (ธรรมยุต)๑.๒ พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก Ph.D.) วัดศรีษะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย๑.๓ พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ สุปุญฺโญ ป.ธ. ๗) วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระภิกษุและพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก) วัดบัวขวัญ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี๑.๒ พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต)๑.๓ พระครูโอภาสชัยกิจ วัดเกตุชยาราม ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองวาฬ - ห้วยทราย๑.๔ พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน (ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก) วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้ ๑.๑ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จำนวน ๔ รูป คือ       ๑. พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร        ๒. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร       ๓. พระครูศรีวิเทศวรธรรม วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร       ๔. พระมหาปิยะ ฐิติปิโย วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๒. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้ ๒.๑ เห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช …

อ่านต่อ

ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระภิกษุและพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี (ป.ธ. ๙ ป.บส.) วัดตะพานหิน ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร๑.๒ พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์ เขมภูสิโต น.ธ. เอก) วัดบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร๑.๓ พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ. ๙) วัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี๑.๔ พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น โชติโก ป.ธ. …

อ่านต่อ