Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา ๒๕๖๒  คลิกที่นี้ ร่างกำหนดการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  คลิกที่นี้

อ่านต่อ

มติมหาเถรสมาคม เรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี้

อ่านต่อ

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร (แบบฟอร์มใหม่ จำนวน ๒ หน้า)

Download เอกสารการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร คลิกที่นี้ แบบกรอกข้อมูลพระภิกษุ สามเณร (แบบฟอร์มใหม่ จำนวน ๒ หน้า) คลิกที่นี้

อ่านต่อ

เอกสารเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และคณะ สำนักต้านทุจริตศึกษา

เอกสารเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และคณะ สำนักต้านทุจริตศึกษา Download เอกสาร  คลิกที่นี้

อ่านต่อ