Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน กพร.

การขอมติมหาเถรสมาคมเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ