Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ (page 4)

การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ

การทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกราบอาราธนาประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช [๑๗ ก.พ. ๕๔]

การทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกราบอาราธนาประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  รายการ  ระยะเวลา ทำหนังสือกราบทูลขอรับพระบัญญา 5 วัน นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงนามในหนังสือขอรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับพระบัญชาพร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 10 วัน สรุป   5  ขั้นตอน  4  จุดบริการ รวมระยะเวลา  15  วัน ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

อ่านต่อ