Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ

การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วงดำเนินการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 วัน – เจ้าอาวาส – เจ้าคณะจังหวัด – ผู้ว่าราชการจังหวัด สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ 5  ขั้นตอน  5  จุดบริการ   (ส่วนราชการอื่น) 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ 1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  15  วัน

อ่านต่อ

การขอขึ้นทะเบียนวัด

การขอขึ้นทะเบียนวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วงดำเนินการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 วัน – เจ้าอาวาส – เจ้าคณะจังหวัด – ผู้ว่าราชการจังหวัด สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ 5  ขั้นตอน  5  จุดบริการ   (ส่วนราชการอื่น) 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ 1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  20  วัน

อ่านต่อ

การโอนสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร ของศาสนสมบัติกลางในเขตกรุงเทพมหานคร

การโอนสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร ของศาสนสมบัติกลางในเขตกรุงเทพมหานคร  รายการ  ระยะเวลา – รับเรื่อง – นัดหมายตรวจสถานที่เช่า 1 วัน – ตรวจสอบสถานที่เช่า – ทำแผนผัง 3 วัน พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข การขอรับโอน / ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินและอาคาร 12 วัน เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่ออนุมัติให้โอน/รับเช่าสืบแทนที่ดินและอาคาร 10 วัน สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ (อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนและสัญญา) 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  26  วัน

อ่านต่อ

งานตรวจสอบและรังวัดที่ดิน

งานตรวจสอบและรังวัดที่ดิน  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ช่วงดำเนินการ สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด – วัดมีพระสงฆ์ – สำนักงานที่ดินจังหวัด 2 วัน สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ 2  ขั้นตอน  2  จุดบริการ   (ส่วนราชการอื่น) 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  2  วัน

อ่านต่อ