Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนแม่บทการเผยแผ่พะพุทธศาสนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ขอให้ พศจ. ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานราชการของ พศ.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติราชการ

อ่านต่อ

แบบคำร้องสำหรับการทำนิติกรรมของวัดและศาสนสมบัติกลาง

แบบฟอร์มการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมคู่สมรส  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายงานสรุปจำนวนวัดปี พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561)

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่ กำแพงเพชร  คลิกที่นี่ ชัยนาท  คลิกที่นี่ นครนายก  คลิกที่นี่ นครปฐม  คลิกที่นี่ นครสวรรค์  คลิกที่นี่ นนทบุรี  คลิกที่นี่ ปทุมธานี  คลิกที่นี่ พระนครศรีอยุธยา  คลิกที่นี่ พิจิตร  คลิกที่นี่ พิษณุโลก  คลิกที่นี่ เพชรบูรณ์  คลิกที่นี่ ลพบุรี  คลิกที่นี่ สมุทรปราการ  คลิกที่นี่ สมุทรสงคราม  คลิกที่นี่ สมุทรสาคร  คลิกที่นี่ สิงห์บุรี  คลิกที่นี่ สุโขทัย  คลิกที่นี่ สุพรรณบุรี  คลิกที่นี่ สระบุรี  คลิกที่นี่ อ่างทอง  คลิกที่นี่ อุทัยธานี  คลิกที่นี่ ตะวันออก จันทบุรี  คลิกที่นี่ ฉะเชิงเทรา  คลิกที่นี่ …

อ่านต่อ