Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนแม่บทการเผยแผ่พะพุทธศาสนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ขอให้ พศจ. ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานราชการของ พศ.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติราชการ

อ่านต่อ

แบบคำร้องสำหรับการทำนิติกรรมของวัดและศาสนสมบัติกลาง

แบบฟอร์มการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมคู่สมรส  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ