Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มติคณะรัฐมนตรี  เรื่องให้ข้าราชการลาอุปสมบท มติมหาเถรสมาคม เรื่องหลักสูตรโครงการอุปสมบท รายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ระเบียบการรับสมัคร ใบสมัคร (ร่าง) กำหนดการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

อ่านต่อ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นำไปประดับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี้

อ่านต่อ

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกที่นี้

อ่านต่อ