Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

การเบิกจ่ายนิตยภัต (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ   แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ   แนวทางปฏิบัติ การขอรับการจัดสรรนิตยภัต  คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรนิตยภัต  คลิกที่นี่ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551  คลิกที่นี่ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2546 มติที่ 34/2546 เรื่อง การจัดหาเงินเข้ากองทุน “ทุน    คลิกที่นี่ บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ เม.ย.๕๔  คลิกที่นี่ แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร  คลิกที่นี่ แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร (กทม.)  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ตัวอย่าง  คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิกที่นี่ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า  คลิกที่นี่ แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  คลิกที่นี่ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มขอต่ออายุวีซ่า  คลิกที่นี่

อ่านต่อ