Breaking News
Home / กฏระเบียบ / พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ (page 4)

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒

เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา  และเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งได้สร้างขึ้น  ตั้งขึ้น  โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ให้เป็นหมวดหมู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถอ้างอิงได้  พศ.จึงได้ออกระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา  พ.ศ.2552 คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่

อ่านต่อ