Breaking News
Home / กฏระเบียบ / พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ (page 3)

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)๒. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐๔. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

อ่านต่อ