Breaking News
Home / กฏระเบียบ / พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ (page 2)

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

เผยแพร่กฏบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน พศ.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.๒๕๕๓  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกที่นี่

อ่านต่อ