Breaking News
Home / กฏระเบียบ

กฏระเบียบ

เผยแพร่กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน   คลิ๊กที่นี่

อ่านต่อ

เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   คลิกที่นี่

อ่านต่อ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่

อ่านต่อ