Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายณรงค์ กล่าวว่า “การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ซึ่งในวันแรกของการประชุมสัมมนา พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ …

อ่านต่อ

เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารราชวิริยาลังการ …

อ่านต่อ

พระพรหมเสนาบดี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2560 ณ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนองงานโครงการฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายร.9-ร.10 โดยคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ยกย่องจังหวัดสกลนคร ต้นแบบรวมพลังชาวพุทธนับหมื่นคนเจริญพุทธมนต์-รักษาศีล 5 วัดพระธาตุเชิงชุม ถวายในหลวงร.9-ร.10 พร้อมพบบ้านห้วยหีบ ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนนับพันปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข เน้นจิตอาสาช่วยสังคม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสกลนคร เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร …

อ่านต่อ