Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พระพรหมเสนาบดี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2560 ณ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนองงานโครงการฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายร.9-ร.10 โดยคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ยกย่องจังหวัดสกลนคร ต้นแบบรวมพลังชาวพุทธนับหมื่นคนเจริญพุทธมนต์-รักษาศีล 5 วัดพระธาตุเชิงชุม ถวายในหลวงร.9-ร.10 พร้อมพบบ้านห้วยหีบ ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนนับพันปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข เน้นจิตอาสาช่วยสังคม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสกลนคร เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร …

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม ตอบปัญหาธรรมะ สอยดาว สอยธรรม

ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม ตอบปัญหาธรรมะ สอยดาว สอยธรรม ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และมีการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำลองในกาฬสินธุ์มาให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะในงานมหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเหลือช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ ได้รวบรวมปัจจัย จากคณะสงฆ์และผู้บริจาคจำนวน  ๘๗๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค อีก ๑ คันรถสิบล้อ และมอบหมายให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ๗ จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับมอบปัจจัยและสิ่งของดังกล่าว

อ่านต่อ