Breaking News
Home / ข่าว / โครงการขุดสระเก็บน้ำ

โครงการขุดสระเก็บน้ำ

เพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่

เพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอน้ำหนาวและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกันปลูกต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ๔๐๐ คน อ่านต่อ!!..  

อ่านต่อ

โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

อ่านต่อ

คำรับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติงานโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่

คำรับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติงานโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ

ปฏิทินการดำเนินงานแนบท้ายคำรับรอง โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่

ปฏิทินการดำเนินงานแนบท้ายคำรับรอง โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ