Breaking News
Home / ข่าว / รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐

airplane-plane-flight-900

หนังสือนำคลิกที่นี่ รายชื่อคลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

airplane-plane-flight-900

หนังสือคลิกที่นี่ รายชื่อคลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

airplane-plane-flight-900

หนังสือนำ คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่ ระงับการออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ ๗ รูป  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุที่ให้ระงับการออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

airplane-plane-flight-900

หนังสือนำคลิกที่นี่ รายชื่อคลิกที่นี่

อ่านต่อ