Breaking News
Home / ข่าว / รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

หนังสือ ศตภ คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่ หนังสือพระธรรมปริยัติโมลี  คลิกที่นี่ อนุมัติพระธรรมปริยัติโมลี  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อพระภิกษุผูู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2561

หนังสือ  คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

หนังสือ  คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

หนังสือ  คลิกที่นี่ รายชื่อ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ