Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / น่ารู้…จาก ก.พ.

น่ารู้…จาก ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลปฎิบัติราชการไปตามปกติ แต่ชะลอการสั่งเลือนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อนนั้น สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงว่า หนังสือซักซ้อมฉบับดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงส่วนราชการ ดังนี้ 1. ข้าราชการยังคงได้รับการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกฎหมายการปรับเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2. ขอให้ส่วนราชการชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไปก่อน เนื่องจาก (1) งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ …

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิด รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th อ่านประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก รวมถึงการทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เช่นกัน ที่มี : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www2.ocsc.go.th/blog/563

อ่านต่อ

นิตยสารจำขึ้นใจ เรื่อง “ความซื่อสัตย์” โดย สำนักงาน ก.พ.

นิตยสารจำขึ้นใจ เรื่อง "ความซื่อสัตย์" โดย สำนักงาน ก.พ.  

อ่านต่อ

สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

อ่านต่อ