Breaking News
Home / ข่าว / น่ารู้…จาก ก.พ.

น่ารู้…จาก ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลปฎิบัติราชการไปตามปกติ แต่ชะลอการสั่งเลือนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อนนั้น สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงว่า หนังสือซักซ้อมฉบับดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงส่วนราชการ ดังนี้ 1. ข้าราชการยังคงได้รับการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกฎหมายการปรับเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2. ขอให้ส่วนราชการชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไปก่อน เนื่องจาก (1) งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ …

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิด รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th อ่านประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก รวมถึงการทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เช่นกัน ที่มี : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www2.ocsc.go.th/blog/563

อ่านต่อ

สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

อ่านต่อ