Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ

คำสั่ง / ประกาศ

คำสั่งย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง คลิกที่นี่ย้ายข้าราชการ

อ่านต่อ

คำสั่งเลื่่อนข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนข้าราชการคลิกที่นี่

อ่านต่อ

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

อ่านต่อ