Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พศจ.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงานพระวินยาธิการฯ

9667

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมต้อนรับกล่าวปฏิสันถารแด่ พระวินยาธิการ ถึงแนวทางทิศทางการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืน โดยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมอบรม เพื่อถวายความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ แด่ พระวินยาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองให้ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภาวะผู้นำของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญทั้งฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง …

อ่านต่อ

พศจ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

222596

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววัชรินทร์ กฤษอาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางปราณี บุตรดาวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน เรื่องสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรีร่วมพิธีปลูกและมอบพันธุ์น้อยหน่า

122999

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีปลูกและมอบพันธุ์น้อยหน่า   ให้เกษตรกรและส่วนราชการปลูก หน่วยละ ๑ ต้น ณ พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

อ่านต่อ

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐

030

วันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานจุดเทียนหน้าธรรมาสน์ และมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ในการเทศน์มหาชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอำนวยความสะดวก ซึ่งมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ