Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

ผอ.พศจ.ลพบุรี รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

s__30777400

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓  และนำอำเภอที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสมาชิกตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  มียอดสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอชัยบาดาล เข้ารับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพไวยาวัจกรวัด เขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

4032

ในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2560 คณะสงฆ์อำเภอยางตลาดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพไวยาวัจกรวัด เขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายศุภเดช  การถัก ผอ.พศจ.กาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้ไวยาวัจกรวัดได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับ การทำบัญชีของวัดอย่างมีระบบและถูกต้อง สามารถช่วยเหลืองานเจ้าอาวาสในด้านการทำบัญชี การเงิน ทะเบียนทรัพย์สินของวัด และช่วยเหลืองานเจ้าอาวาสในด้านการจัดประโยชน์ โดยผู้เข้ารับการอบรมคือไวยาวัจกรวัด จำนวน 100 คน โดย ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์งบประมาณจากคณะสงฆ์อำเภอยางตลาด  

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรีถวายการต้อนรับผู้ตรวจการคณะสงฆ์

s__5169187

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดสนองงาน  คณะสงฆ์ และถวายการต้อนรับคณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์(ธรรมยุติ) ประกอบด้วย พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส พระเทพมงคลนายก วัดโพธิสมภรณ์จังหวัดอุดรธานี พระราชสุมนต์มุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาทองสืบ เขมปญฺโญ วัดบรมนิวาส พระครูภัทรสังวรคุณ วัดบรมนิวาส ในการออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรีนำข้าราชการเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

s__30441527

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ วัดทะเลวังวัด       ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี  

อ่านต่อ