Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พศจ.ปราจีนบุรี | วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบุูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี เข้าใจในแนวทางการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้น ตรีื โท เอก ในสถานศึกษา เพิ่มขึ้น สามารถนำหลักสูตร ธรรมศึกษา ไปสอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนำหลักธรรมในวิชาธรรมศึกษาไปสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย …

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดขันตินิวาส บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด , พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด …

อ่านต่อ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสำคัญทั่วประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เเละให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นเลขานุการ ************************ ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการ ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล ดร.เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ),พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด นำชมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดความสงบสุข ลดความขัดแย้งในสังคม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ถือเป็นโครงการสำคัญของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) …

อ่านต่อ