Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยสังเขป ดังนี้ ๑. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างความเป็นเลิศในการบริการประชาชน” …

อ่านต่อ