Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๓ วัด Download รายชื่อวัดได้ที่นี้

อ่านต่อ

เผยแพ่กฏบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน พศ.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แอพพลิเคชั่นแจ้งภัยพระพุทธศาสนา

  คู่มือการใช้ คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง Android  คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง IOS  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมบัญชีกลาง เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” มีนายวีระ จำลอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการกรม เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี ผังบัญชี และรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดทั้งหมด ๒ รุ่น โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ …

อ่านต่อ