Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่นแจ้งภัยพระพุทธศาสนา

  คู่มือการใช้ คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง Android  คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง IOS  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมบัญชีกลาง เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” มีนายวีระ จำลอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการกรม เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี ผังบัญชี และรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดทั้งหมด ๒ รุ่น โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ …

อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

เหตุผลความจำเป็นในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ ผลกระทบในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 งวดที่ 2 – 5 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี  คลิกที่นี่ กำหนดการพิธีรับพระราชทานฯ คลิกที่นี่   (แก้ไข 08/03/2561) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 2-3 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 4 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานฯ งวด 5 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่  

อ่านต่อ