Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 693)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรราชินี

พระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

อ่านต่อ

ตั้งเป้า 5 ปี ดันพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธโลก

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่างแผน 5 ปี พัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก ใช้งบ 3 พันล้านบาท สร้างเพิ่มศูนย์ข้อมูล-ที่ปฏิบัติธรรม...

อ่านต่อ

บอกกล่าวเล่าแจ้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวผู้สนองงานพระพุทธศาสนา  ขอเชิญข้าราชการ  พนักงาน  ครูสอนพระปริยัติธรรม  ลูกจ้าง  หรือบุคคลในครอบครัว  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ  สมัครเป็น

อ่านต่อ

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพระภิกษุและสามเณร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอกราบขอบพระคุณ  เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด  และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพระภิกษุสามเณร  เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป โดยขณะนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้รับข้อมูลจากบางจังหวัดและบางส่วนแล้ว  ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอเป็นกำลังใจขอให้เร่งรัดดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 

อ่านต่อ