Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 691)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กำหนดจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สำหรับเจ้าหน้าที่  จำนวน  3  รุ่น  ประกอบด้วย  รุ่นที่  1  จัดระหว่างวันที่  26-29  เมษายน  2553  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  3-6  พฤษภาคม  2553  ณ  วัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  และรุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  19-22  สิงหาคม  2553  ณ  วัดนิคมผัง  16  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  

อ่านต่อ

พศ. จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

        เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐบาล คณะสงฆ์ ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รัฐบาล  คณะสงฆ์  ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  ขึ้นที่พุทธมณฑล  เพื่อเป็นการ    เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ทั้งภาครัฐ  บรรพชิต  หน่วยราชการ  และเอกชน  ได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดกิจกรรมขึ้น   ซึ่งผลการจัดงานดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป   

อ่านต่อ

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรวันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ.  ได้แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรวันข้าราชการพลเรือน  ในวันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  2553  ณ  บริเวณอาคารสโมสร (ศูนย์สุขภาพ)  ชั้น  1  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  06.10  น.  เป็นต้นไป  โดยสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและขนถ่ายสิ่งของจากพระสงฆ์  รวม  20  คน  พร้อมนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย 

อ่านต่อ