Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 690)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ

กองพุทธศาสนศึกษา  ขอเชิญร่วมงาน  "มหกรรมคุณธรรมวิชาการลุ่มแม่น้ำโขง"  ซึงเป็นการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับประเทศ  ครั้งที่  4  ระหว่างวันที่  10-12  มกราคม  2553  ณ  วัดพระธาตุพนม  อ.พระธาตุพนม  จ.นครพนม  อ่านและดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดงาน...

อ่านต่อ

สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรในหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยยกพุทธภาษิตบทหนึ่งมีความว่า "ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ" และ "ใจของเรามีค่าสูงสุด ไม่พึงนำไปแลกกับสิ่งใดทั้งสิ้น" ถือเป็นพระพุทธพรที่

อ่านต่อ

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และกำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

  กำหนดการสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  แก่พระสงฆ์

อ่านต่อ

ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

ขอถวายความอาลัย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  กรรมการมหาเถรสมาคม "ขอบุญบารมีที่พระคุณเจ้าได้กระทำแล้ว จงส่งหนุนให้เข้าถึงนิพพานสมบัติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ" คณะผู้บริหาร  และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ