Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 687)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม

พศ.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการที่ผ่านหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง  รุ่นที่  2  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  11-14  พฤษภาคม  2553  เดิมคือ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพฯ  เป็นวัดนิคมผัง  16  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

พศ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กำหนดจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สำหรับเจ้าหน้าที่  จำนวน  3  รุ่น  ประกอบด้วย  รุ่นที่  1  จัดระหว่างวันที่  26-29  เมษายน  2553  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  3-6  พฤษภาคม  2553  ณ  วัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  และรุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  19-22  สิงหาคม  2553  ณ  วัดนิคมผัง  16  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  

อ่านต่อ

พศ. จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

        เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐบาล คณะสงฆ์ ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รัฐบาล  คณะสงฆ์  ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  ขึ้นที่พุทธมณฑล  เพื่อเป็นการ    เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ทั้งภาครัฐ  บรรพชิต  หน่วยราชการ  และเอกชน  ได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดกิจกรรมขึ้น   ซึ่งผลการจัดงานดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป   

อ่านต่อ