Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 683)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เปิดอบรมพระอุปัชฌาย์ ภาค ๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๗ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีพระอุปัชฌาย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓ รูป

อ่านต่อ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เปิดอบรมพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วย ลำปาง ๖๔ รูป เชียงราย ๑๐๓ รูป พะเยา ๓๑ แพร่ ๓๓ น่าน ๓๖ รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ รูป

อ่านต่อ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ เสด็จไปทรงเปิด อาคารมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด อาคารมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ที่ทำการอาคารมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (อาคารหอสมุดโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ