Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 680)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.มหิดลเปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

อ่านต่อ

วันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

ผอ.พศ.เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อัญเชิญแจกันดอกไม้ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา (เครื่องโปรเจคเตอร์) แก่สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – แผนกบาลี ที่มีผลการศึกษาดีเด่น หรือวัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่มีสถิติผลการสอบนักธรรม – บาลี อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อ่านต่อ