Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 650)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมและการใช้สถานที่ ณ พุทธมณฑล

รายงานการจัดกิจกรรมและการใช้สถานที่ ณ พุทธมณฑล  

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร พศ. ถวายสักการะพระพรหมเมธี

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายพนม  ศรศิลป์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายกนก แสนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อ่านต่อ

งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanti: The Celebration of 2,600 Years of the Buddha’s Enlithenment.)

อ่านต่อ