Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก ​สำหรับ กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาส วัดราชโอรสาราม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม …

อ่านต่อ

พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชน ร่วมพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือในการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสำรวจข้อมูลครู สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ โครงการ สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง …

อ่านต่อ