Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๙ แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๖๑ รูป และประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๖๑๘ รูป รวม ๘๗๙ รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยในพิธีมีข้าราชการ …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ : รุ่นที่ ๕ และ ๖ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำของพระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สู่การประยุกต์รูปแบบบวรทั้ง ๓ สถาบัน” และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำยุคดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”, “รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมยอดคนดีศรีนายโรงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”, “การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร” และ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นเป็นการนำชมการเรียนการสอนตามห้องเรียนหมวดวิชาต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง …

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมในพิธี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผุ้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานความว่า “งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง พระภิกษุผู้ทำหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ และประกอบด้วยศีลาจารวัตรเป็นที่ศรัทธาเสื่อมใสของประชาชนแล้ว ต้องมีความเสียสละมีความอดทนต่อความยากลำบาก โดยเฉพาะ พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศ ในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งพื้นที่ประสบปัญหาอันจะก่อให้เกิด ความวุ่นวายสับสนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

อ่านต่อ

รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส คลิกที่นี่

อ่านต่อ