Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผน/ยกเลิกแผน การจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม  คลิกที่นี่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม  คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

โครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวีระ ดาวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางณภัค เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการ พศจ.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ(มหานิกายและธรรมยุต) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พระเทพวราจารย์ …

อ่านต่อ

พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศ จำนวน ๕๐ วัด และงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศ จำนวน ๕๗ วัด โดยมีพลเอกประยุทธ์ …

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ชั้น ๓ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ